اصطلاحات ثبتی(اراضی آیش)

به اراضی میگویند که : اولا زمینی که بالفعل مالک  دارد ثانیا مزروعی است ثالثا مالک برای مدتی معلوم و محدود از آبادی آن چشم پوشیده باشد .