املاک مجهول المالک

در قانون ثبت به املاکی اطلاق میشود که کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزیع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی گردیده ولی تا کنون از طرف مالک و یا قائم مقام قانونی وی درخواست ثبت آن به عمل  نیامده باشد و متصرفین این گونه املاک میتوانند با توجه به دفاتر توزیع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود میباشد  هم چنین مدارک عادی خریداری نسبت به درخواست آن ها اقدام نماید .